Strona główna » REGULAMIN DYŻURÓW SZKOLNYCH » 

REGULAMIN DYŻURÓW UCZNIÓW

dyżurujących w Szkole Podstawowej nr 14 w Zielonej Górze

§ 1 Zasady ogólne:

1.      Dyżury na terenie szkoły pełnią uczniowie klas V i VI.

2.      Pełnienie dyżuru rozpoczyna klasa VIa.

3.      Uczniowie dyżurni zobowiązani są do aktywnego dbania o ład i porządek                      w podległym im rejonie szkoły i na korytarzach, w sanitariatach, stołówce i na boisku.

4.      Uczeń dyżurujący wypełnia swoje obowiązki nie używając siły wobec innych uczniów, odnosi się do nauczycieli i szkolnych kolegów w kulturalny sposób, o zaistniałych trudnościach informuje nauczyciela dyżurującego prosząc o pomoc i wsparcie.

5.      Nauczyciel dyżurny może wyznaczyć dyżurnym dodatkowe zadania.

6.       Uczeń dyżurny nosi szarfę.

7.      Uczniowie dyżurni przychodzą na wyznaczone stanowiska jak najwcześniej po rozpoczęciu przerwy i opuszczają je po dzwonku na lekcje.

8.      Dyżury są sprawdzane 1 – 2 razy dziennie przez nauczycieli za nie odpowiedzialnych, którzy wpisują sumę zdobytych w danym dniu punktów na konto klasy.

9.      Za przydział poszczególnych rejonów dyżurowania, zapoznanie z regulaminem uczniów, wystawienie zastępstw za nieobecnych uczniów odpowiedzialny jest wychowawca dyżurującej klasy. Większość wyznaczonych zadań może on zlecić przewodniczącemu klasy, który w takim przypadku nie dyżuruje w wyznaczonym rejonie, lecz czuwa nad całością dyżuru pełnionego przez klasę.

10.  Należy umożliwić uczniom dyżurnym, korzystającym z obiadów zjedzenie posiłku, ale w taki sposób, aby teren pełnionego dyżuru był zabezpieczony.

11.  Ocena dyżurów szkolnych jest brana pod uwagę w rywalizacji na „Najlepiej pracującą klasę”.

§ 2 Rejony dyżurów uczniowskich:

1.      Parter:

Ø  Korytarz (wraz z toaletami),

Ø  Sekretariat,

Ø  Pielęgniarka.

2.      Szatnia.

3.      Łącznik parter – I piętro.

4.      I piętro – korytarz (wraz z toaletami).

5.      Łącznik  I – II Pietro.

6.      II piętro – korytarz (wraz z toaletami).

7.      Stołówka szkolna.

8.      Drzwi wejściowe – przy niesprzyjającej pogodzie.

Przy sprzyjającej pogodzie:

9.      Dziedziniec przed szkołą.

10.  Boisko duże.

11.  Boisko małe.

Przy złej pogodzie dyżurni z boiska są do dyspozycji wychowawcy klasy.

§ 3 Zasady punktowania :

v  0 pkt – dyżurni nieobecni na stanowisku,

v  0 – 1pkt – dyżurni obecni, ale bez szarfy, nie przejawiający chęci dyżurowania lub używający siły, wulgarni wobec innych,

v  2 – 3 pkt – dyżurni niechętni do pracy, nieuczynni, dopiero po interwencji nauczyciela dyżurnego podejmujący obowiązki,

v  4 pkt – dyżur pełniony prawidłowo z drobnymi niedociągnięciami,

v  5 pkt – dyżur pełniony wzorowo, miejsce dyżuru jest w idealnym porządku.

1.      Dyżurni rozpoczynają pełnienie swoich obowiązków od przerwy poprzedzającej ich lekcje,  a kończą na przerwie po ostatniej swojej lekcji.

2.      Nauczyciel dyżurny lub wychowawca mogą wyróżnić uczniów za wzorowe pełnienie dyżuru podwyższając im ocenę z zachowania, jak również ukarać tych, którzy nie wywiązywali się ze swoich funkcji – obniżoną oceną.

§ 4 Punkty możliwe do zdobycia:

1.      I piętro – 10 pkt.

2.      II piętro – 10 pkt.

3.      Parter – 10 pkt.

4.      Szatnia – 5 pkt.

5.      Łączniki – 20 pkt.

6.      Drzwi lub przed szkołą – 10 pkt.

7.      Boisko – 10 pkt.

8.      Stołówka – 10 pkt.

Razem do zdobycia – 85 pkt.